Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.53.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA NR 0007.53.2019
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 17 kwietnia 2019r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 14 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona obejmującego tereny położone w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko.
2.Granice obszaru objętego planem określają załączniki graficzne do uchwały.


§ 2

Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.).

§ 3

Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maksymilian Majchrzak
    Przewodniczący Rady Gminy  

           
Do pobrania:
1) Załączniki do Uchwały