Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.51.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 17 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA NR 0007.51.2019
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 17 kwietnia 2019r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
2. Obszar objęty planem określa załącznik numer 1 do uchwały o którym mowa w ust. 3.
3. Integralnym załącznikiem do uchwały jest rysunek planu zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko", sporządzony na mapie w skali 1:1000.
4. Załącznikiem nr 2 do uchwały są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
5. Załącznikiem nr 3 do uchwały są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu z dopuszczeniem wysunięcia takich elementów jak: niezabudowane schody i balkony oraz pochylnie i spoczniki, gzymsy, okapy, filary które mogą zostać wysunięte do 1,5 m poza linię zabudowy;
2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi łącznie wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni terenu;
3) dachach symetrycznych - należy przez to rozumieć dachy o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci;
4) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.


§ 3. W planie nie ustala się:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej gdyż na obszarze opracowania nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, w tym krajobrazy kulturowe, oraz dobra kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż na obszarze opracowania nie ma przestrzeni publicznych;
3) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gdyż na obszarze opracowania takie tereny i obszary nie występują;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze opracowania nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania.
§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi;
2) granice obszarów objętych planem;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 5. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się:
1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;
2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;
3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;
4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;
5) maksymalną intensywność zabudowy 0,8;
6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;
7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;
8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu;
9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;
10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do
12 stopni;
11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;
12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;
13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;
14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 600 m2;
15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza zakresem planu;
16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/U dopuszcza się:
1) lokalizację budynków ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;
2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 9 m2;
3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;
4) lokalizację parkingów;
5) lokalizację tablic informacyjnych;
6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
7) lokalizację rowów, kanałów, urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych.
§ 6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się:
1) przeznaczenie - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;
2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;
4) maksymalną intensywność zabudowy 1,5;
5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchni zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;
7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu oraz uwzględnieniem ust. 1 pkt 12;
8) wysokość budynków nie większą niż 15 m, z wyłączeniem budynków o których mowa ust. 1 pkt 13;
9) wysokość budowli nie większą niż 20 m;
10) dowolne formy dachów;
11) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 2000 m2;
12) powierzchnię budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 50 m2;
13) wysokość budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 4 m;
14) obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych lub z terenów dróg publicznych zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu oraz z uwzględnieniem ust. 1 pkt 15,
15) zakaz tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej nr 72.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U dopuszcza się:
1) lokalizację budynków ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;
2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 9 m2;
3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;
4) lokalizację parkingów;
5) lokalizację tablic informacyjnych;
6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
7) lokalizację rowów, kanałów, urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych.
§ 7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U ustala się:
1) przeznaczenie - teren zabudowy usługowej;
2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;
4) maksymalną intensywność zabudowy 1,5;
5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;
6) powierzchni zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;
7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz uwzględnieniem ust. 1 pkt 12;
8) wysokość budynków nie większą niż 12 m, z wyłączeniem budynków o których mowa ust. 1 pkt 13;
9) wysokość budowli nie większą niż 20 m;
10) dowolne formy dachów;
11) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 1000 m2;
12) powierzchnię budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 50 m2;
13) wysokość budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 4 m;
16) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych lub z terenów dróg publicznych zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu oraz z uwzględnieniem ust. 1 pkt 17;
17) zakaz tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej nr 72.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza się:
1) lokalizację budynków ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;
2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 9 m2;
3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;
4) lokalizację parkingów;
5) lokalizację tablic informacyjnych;
6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
7) lokalizację rowów, kanałów, urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych.
§ 8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R ustala się:
1) przeznaczenie - teren rolniczy;
2) zakaz lokalizacji budynków, z wyłączeniem obiektów o których mowa w ust. 2 pkt. 1;
3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, lecz nie więcej niż 2000 m2;
4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;
5) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1R dopuszcza się:
1) lokalizację budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej, garaży, budynków gospodarczych, wiat garażowych, o dowolnej formie połaci dachowych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;
2) lokalizację, budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów;
3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;
4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) lokalizację rowów, kanałów, urządzeń wodnych, urządzeń melioracji wodnych.
§ 9. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 100 stopni lub równolegle do granic działek sąsiednich;
2) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż:
a) 600 m2 - na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U,
b) 2000 m2 - na terenie oznaczonym symbolem 1P/U,
c) 1000 m2 - na terenie oznaczonym symbolem 1U,
d) 9 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 1P/U, 1U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;
3) szerokość frontów działek nie mniejsza niż:
a) 20 m - na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U,
b) 25 m - na terenach oznaczonych symbolami 1P/U i 1U,
c) 3 m - na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 1P/U, 1U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.
§ 10. W zakresie lokalizacji miejsc do parkowania:
1) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN/U, ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie i trzy miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej;
2) dla terenów oznaczonych symbolami 1P/U i 1U ustala się lokalizację miejsc postojowych, na terenie działki budowlanej, w liczbie nie mniejszej niż:
a) minimalnie 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni pomieszczeń biurowych w budynkach o funkcji administracyjno-biurowej,
b) minimalnie 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni zabudowy budynków o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów,
c) minimalnie 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni zabudowy budynków o funkcji usługowej;
3) dla terenu oznaczonego symbolem 1R, ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż jedno miejsce postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcji zwierzęcej i roślinnej;
4) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, na terenie działki budowlanej, zgodnie z profilem prowadzonej produkcji;
5) ustala się lokalizację miejsc postojowych poza powierzchnią biologicznie czynną;
6) ustala się lokalizację stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:
1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej;
2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
4) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych jeżeli warunki techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej;
6) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 7;
7) w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;
8) ustala się zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna oraz odnawialne źródła energii oraz paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów;
9) ustala się sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona oraz przepisami odrębnymi.
§ 12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1MN/U ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 13. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ochrony określone dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Zbiornika Turek - Konin - Koło, którego głębokość występowania wód wynosi od 5 m do 150 m.
§ 14. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ustanowione dla terenu górniczego „Adamów-Koźmin" oraz złoża węgla brunatnego „Adamów- Soczewka Rogi" WB 428.
§ 15. Ustala się obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości nad poziomem terenu wynoszącej 50 metrów i więcej.
§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały