Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.48.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.


Uchwała Nr 0007.48.2019
Rady Gminy Przykona
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1
1. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 127/22, 126/24 w miejscowości Olszówka, Gmina Przykona.
2. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 31/2 w miejscowości Przykona, Gmina Przykona.
3. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 47 w miejscowości Gąsin, Gmina Przykona.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy