Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.47.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Uchwała 0007.47.2019
Rady Gminy Przykona
z dnia 17 kwietnia 2019 roku


w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1, i 9, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje:

§ 1
Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                    Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy

 

 Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały