Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr  0007.45.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  wprowadza się zmiany:   

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o 102.309,95zł, dochody  w kwocie 28.250.929,14zł , zastępuje się  kwotą  28.353.239,09zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.348.929,14zł, zastępuje się kwotą 27.355.239,09zł

2) dochody majątkowe w kwocie 902.000 zł zastępuje się kwotą 998.000,00zł.

 

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

600

60016

0950

621,15

 

 

 

600

60017

6300

96 000,00

 

 

 

751

75113

2010

6 596,00

 

 

zlecone

758

75801

2920

 

 

36 387,00

 

801

80195

2057

 

 

67 156,80

 

801

80195

2059

 

 

7 900,80

 

853

85395

2007

 

6 650,94

 

 

853

85395

2009

 

782,46

 

 

854

85415

2030

5 104,00

 

 

 

900

90001

0830

 

38 000,00

 

 

900

90002

0490

 

60 000,00

 

 

 

 

Razem

108 321,15

105 433,40

111 444,60

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  223.508,94zł.

3. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 306.568,17zł, wydatki w kwocie 31.832.875,29zł , zastępuje się  kwotą  32.139.443,46zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.998.546,14zł, zastępuje się kwotą  27.930.614,31zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  3.834.329,15zł zastępuje się kwotą 4.208.829,15zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

20 000,00

 

 

600

60016

4270

 

621,15

 

 

600

60016

6050

 

30 000,00

 

 

600

60017

6050

 

323 000,00

 

 

750

75023

4017

 

 

7 650,00

 

750

75023

4019

 

 

1 350,00

 

750

75023

4117

 

 

1 321,30

 

750

75023

4119

 

 

232,70

 

750

75023

4127

 

 

187,50

 

750

75023

4129

 

 

33,60

 

750

75023

4217

 

 

2 034,00

 

750

75023

4219

 

 

358,90

 

750

75023

6050

 

60 000,00

60 000,00

 

750

75095

2827

 

 

6 855,04

 

750

75095

2829

 

 

1 244,96

 

750

75095

4017

 

0,03

 

 

750

75095

4117

 

1 438,09

 

 

750

75095

4119

 

261,18

 

 

750

75095

4127

 

206,18

 

 

750

75095

4129

 

37,44

 

 

750

75095

4177

15 112,45

 

 

 

750

75095

4179

2 744,63

 

 

 

750

75095

4210

 

1 500,00

 

 

750

75095

4307

 

 

9 901,71

 

750

75095

4309

 

 

1 798,29

 

751

75113

3030

50,00

 

 

zlecone

751

75113

4110

487,89

 

 

zlecone

751

75113

4120

46,85

 

 

zlecone

751

75113

4170

3 453,26

 

 

zlecone

751

75113

4210

2 218,00

 

 

zlecone

751

75113

4300

100,00

 

 

zlecone

751

75113

4410

160,00

 

 

zlecone

751

75113

4700

80,00

 

 

zlecone

801

80101

4010

 

7 895,00

 

 

801

80101

4010

 

36 387,00

36 387,00

 

801

80101

4017

 

 

36 973,00

 

801

80101

4019

 

 

6 525,00

 

801

80101

4110

 

1 365,00

 

 

801

80101

4117

 

 

6 389,00

 

801

80101

4119

 

 

1 127,00

 

801

80101

4120

 

195,00

 

 

801

80101

4127

 

 

906,00

 

801

80101

4129

 

 

160,00

 

801

80101

4217

 

 

1 700,00

 

801

80101

4219

 

 

300,00

 

801

80101

4247

 

 

9 996,00

 

801

80101

4249

 

 

1 764,00

 

852

85219

4170

 

3 500,00

 

 

852

85219

4210

 

 

200,00

 

852

85219

4270

 

2 000,00

 

 

852

85219

4410

 

200,00

 

 

852

85230

3110

 

 

11 500,00

 

853

85395

4017

 

3,16

 

 

853

85395

4019

 

0,37

 

 

853

85395

4117

 

0,57

 

 

853

85395

4119

 

0,07

 

 

853

85395

4127

 

 

3,71

 

853

85395

4129

 

 

0,44

 

854

85415

3240

 

4 849,00

 

 

854

85415

3260

 

255,00

 

 

855

85502

3110

 

6 000,00

 

 

900

90004

4210

 

 

9 400,00

 

900

90004

4300

 

 

300,00

 

900

90004

6060

 

10 500,00

 

 

900

90026

2710

 

 

10 000,00

 

900

90095

4110

 

350,00

 

 

900

90095

4170

 

 

350,00

 

900

90095

4210

 

 

1 000,00

 

921

92109

4110

 

2 280,00

 

 

921

92109

4170

 

 

780,00

 

921

92109

4210

 

7 100,00

 

 

926

92601

4210

 

309,40

 

 

926

92601

4300

 

 

309,40

 

926

92601

6050

 

 

9 000,00

 

926

92605

4300

 

 

100,00

 

 

 

Razem

24 453,08

520 253,64

238 138,55

 

5. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 116.879,54zł.

6. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 3  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.786.204,37zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

8. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.867.950,37zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11.§ 14 otrzymuje brzmienie: Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 410.500,00 zł.

 

12. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego,  załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

13. W uchwale Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w § 1:

a) ust.3 otrzymuje oznaczenie ust.2,

b) ust.4 otrzymuje oznaczenie ust.3,

c) ust.5 otrzymuje oznaczenie ust.4 i brzmienie : W § 2 ust.2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

d) ust.6 otrzymuje oznaczenie ust.5.

 

14. W uchwale Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w § 1 dodaje się:      a) ust. 8 w brzmieniu : § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  291.133,14zł,

b) ust.9 w brzmieniu: § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 195.887,52zł.

 

15. W uchwale Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w załączniku Nr 3 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 roku" wskazano klasyfikację:

a) dział 750, rozdział 75095 § 2057, a winno być dział 750, rozdział 75095 § 2827,

b) dział 750, rozdział 75095 § 2059, a winno być dział 750, rozdział 75095 § 2829                     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy 

Do pobrania:
1) Załączniki do Uchwały