Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.43.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku

Uchwała Nr 0007.43.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 marca 2019 roku

 

 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018r. , poz. 994 ze zm. / Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1

1.     Ustanawia się dietę dla sołtysów za wykonywanie obowiązków.

2.     Miesięczna wysokość diety wynosi 500 zł.

3.     Wypłata diety następuje z dołu, do 28 dnia każdego miesiąca.

4.     W   przypadku  nieobecności sołtysa   na   Sesji Rady Gminy   dieta   ulega pomniejszeniu o 10% za każdą nieobecność.

5.     Sołtysi pełniący funkcję  radnego  Rady  Gminy  Przykona również otrzymują dietę  w wysokości  ustalonej w ust. 2

6.     W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc dieta zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 3

Traci moc uchwała nr XIX/130/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy