Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r.

Uchwała Nr  0007.41.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok wprowadza się zmiany:   

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o  106.621,08 zł, dochody  w kwocie 28.119.887,06 zł , zastępuje się  kwotą  28.226.508,14 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.217.887,06 zł, zastępuje się kwotą 27.324.508,14 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 902.000 zł.

 

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

010

01010

0950

       1 900,00   

 

 

750

75095

2057

     85 307,04   

 

 

750

75095

2059

     15 492,96   

 

 

853

85395

2007

 

     3 508,34   

 

853

85395

2009

 

        412,74   

 

 

 

Razem

102 700,00

3 921,08

0,00

2. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 632.227,45 zł, wydatki w kwocie   31.176.226,84 zł , zastępuje się  kwotą  31.808.454,29 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.816.897,69 zł, zastępuje się kwotą  27.974.125,14 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie   3.359.329,15 zł zastępuje się kwotą 3.834.329,15 zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

010

01010

4300

       1 900,00   

 

 

750

75022

3030

 

   45 000,00   

 

750

75023

4100

 

 

   23 000,00   

750

75095

2827

     41 891,85   

 

 

750

75095

2829

       7 608,15   

 

 

750

75095

3030

 

   26 200,00   

 

750

75095

4017

       4 105,85   

 

 

750

75095

4019

           745,68   

 

 

750

75095

4117

           702,10   

 

 

750

75095

4119

           127,51   

 

 

750

75095

4127

           100,59   

 

 

750

75095

4129

             18,27   

 

 

750

75095

4217

     23 256,04   

 

 

750

75095

4219

       4 223,63   

 

 

750

75095

4307

       9 901,71   

 

 

750

75095

4309

       1 798,29   

 

 

750

75095

4537

       5 348,90   

 

 

750

75095

4539

           971,43   

 

 

754

75412

6230

   420 000,00   

 

 

853

85395

4017

 

        406,18   

 

853

85395

4019

 

          47,78   

 

853

85395

4117

 

        140,31   

 

853

85395

4119

 

          21,24   

 

853

85395

4127

 

          14,34   

 

853

85395

4129

 

             2,35   

 

853

85395

4177

 

     2 947,51   

 

853

85395

4179

 

        547,74   

 

900

90026

4300

 

     2 200,00   

 

921

92109

4110

 

     1 500,00   

 

921

92109

4170

 

 

     1 500,00   

926

92601

6050

 

   55 000,00   

 

 

 

Razem

522 700,00

134 027,45

24 500,00

3. § 3  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.581.946,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.663.692,15 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego,  załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy