Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.40.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.40.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. ,poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub w innych sprawach ważnych dla Gminy Przykona.

 

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane:

1) z inicjatywy Rady  Gminy Przykona,

2) z inicjatywy Wójta  Gminy Przykona,

3) na wniosek lokalnych organizacji pozarządowych,

4) na wniosek organów jednostek pomocniczych,

5) na wniosek grupy co najmniej 100 mieszkańców Gminy Przykona.

 

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powinien określać:

1) wskazanie wnioskodawcy,

2) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem;

3) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;

4) propozycję formy bądź form konsultacji.

2. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien dodatkowo zawierać:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców poprzez podanie imienia, nazwiska i adresu tej osoby,

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona i nazwiska tych osób, ich adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

3. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Wójt  Gminy Przykona, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

 

§ 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji  podejmuje Wójt Gminy Przykona w formie zarządzenia, w terminie 14 dni od wniesienia wniosku poprawnego pod względem formalnym.

2. Zarządzenie Wójta  Gminy Przykona w sprawie konsultacji zawiera:

1) cel i przedmiot konsultacji społecznych,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę lub formy konsultacji.

3. Informacja o planowanych konsultacjach będzie zamieszczana co najmniej na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia na stronie internetowej Gminy Przykona, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Przykona.

 

§ 5. Konsultacje  uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

 

§ 6. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) ankiet z pytaniami lub propozycją wariantowych rozwiązań,

2) wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji z określeniem sposobu, terminu i miejsca na składanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców,

3) spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu objętego konsultacjami, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie uwag i wniosków do protokołu,

4) zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectw,

5) składania opinii, uwag lub odpowiedzi drogą elektroniczną,

6) publikacji tematu objętego konsultacjami w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem umożliwiającym wyrażanie opinii,

7) sondażu internetowego przeprowadzanego na stronie internetowej Gminy Przykona

2. Możliwe jest stosowanie jednej lub kilku form konsultacji jednocześnie.

 

§ 7. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej dla organów gminy, jednak powinny być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji.

 

§ 8. Wyniki konsultacji podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Gminy Przykona, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w terminie miesiąca od ich zakończenia.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Przykona

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy