Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.39.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019r.

Uchwała  Nr 0007.39.2019
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2019r.


w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  na  2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2018r. poz. 994 ze zm. / oraz  art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z  2018r. poz. 2137 ze zm./ oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zm./  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1


Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały -*.PDF