Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.38.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 0007.38.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 roku

            

w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym  w  Szkołę Podstawową w Boleszczynie  o  strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

            

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1,  i 9,  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje:

            

§ 1

Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona            

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy