Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.37.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.37.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami ) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami ) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Przykona mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Przykona, zwaną dalej dotacją celową.

§ 2. 1. 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Przykona objęte opieką w żłobku ustala się:w kwocie 500,00 zł miesięcznie

2. Wysokość dotacji celowej udzielonej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Przykona objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się:

1) w kwocie 200,00 zł miesięcznie

§ 3. 1. 3. 1. Żłobki/kluby  dziecięce  ubiegające  się  o dotację  celową  zobowiązane  są  złożyć  wniosek  doWojta Gminy Przykona nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zzastrzeżeniem ust. 4.Wnioski na rok 2019 należy złozyc do dnia 31 lipca 2019 roku.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1.

3. Żłobki/kluby dziecięce, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach zawartych we wniosku.

4. Na wniosek osoby prowadzącej żłobek/klub dziecięcy Wójt Gminy Przykona może w uzasadnionym przypadku wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 4. 1. 4. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na wydatki bieżące związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez żłobek/ klub dziecięcy.

2. Dotacja celowa udzielana jest na podstawie umowy.

§ 5. 1. 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 przekazywana będzie co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym.

2. Żłobek/klub dziecięcy przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację celową, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz ze wskazaniem liczby dzieci objętych opieką na pierwszy dzień każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Żłobek/klub dziecięcy zobowiązany jest przedłożyć roczne rozliczenie dotacji celowej do 10 stycznia następnego roku. Rozliczenie poniesionych wydatków sfinansowanych z dotacji należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP