Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.35.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019

UCHWAŁA Nr 0007.35.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty do 1m 3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona

 

 

              Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2018 r.  poz.1152 ze zm ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U .z 2018r. poz. 994 ze zm / Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

W okresie od 13 czerwca  2019 roku  do 12 czerwca 2020 roku ustala się  dopłatę do 1m 3  odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.

1)    w  grupie taryfowej  -  gospodarstwa domowe   w kwocie 1,50 zł brutto

2)    w grupie taryfowej - pozostali odbiorcy i ścieki dowożone w kwocie 0,20 zł brutto


§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązująca od 13 czerwca  2019r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy