Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.34.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.34.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje.

 

§ 1

1.  Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 36/33, 36/3, 35 i 34/3 w miejscowości Przykona, w obrębie geodezyjnym Przykona, gmina Przykona.

2. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 837 w miejscowości Zimotki, w obrębie geodezyjnym Zimotki, gmina Przykona

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy