Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.32.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 20 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.32.2019
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 20 lutego 2019 r.
 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 8,50 zł miesięcznie.
3.  Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 28,00 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3.Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona NR 0007.98.2016 z dnia 12.02.2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych od 1 kwietnia 2019 r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy