Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.31.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.31.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r poz. 994 ze zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r  poz. 1892 ze zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U.  z 2017r  poz. 1821 ze zm.),  art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia1991r  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r poz. 1445 ze zm.), art.9, art.28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r, poz.800 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw, zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Ustala się, że wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosić będzie 10%  zainkasowanych i terminowo przekazanych sum podatków na rachunek budżetu Gminy Przykona  za każdą ratę podatku.

§ 4. Wyznacza się inkasentom termin płatności pobranych podatków do trzech dni roboczych następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała  Nr 0007.24.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r w sprawie  poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF