Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.29.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.29.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU

 

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 wprowadza się zmiany:

 

W załączniku nr 1 do  Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 wprowadza się zmiany:
w wierszu roku 2019
1) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 30.845.922,06zł, zastępuje się kwotą 31.176.226,84zł,

2) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 27.627.692,91zł, zastępuje się kwotą 27.816.897,69zł,

3) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.218.229,15zł zastępuje się kwotą 3.359.329,15zł,

4) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -2.726.035,00zł, zastępuje się kwotą -3.056.339,78zł,

5) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 3.807.781,00zł, zastępuje się kwotą 4.138.085,78zł

6) w  kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 3.807.781,00zł, zastępuje się kwotą 4.138.085,78zł,

7) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 2.726.035,00zł, zastępuje się kwotą 3.056.339,78zł,

8) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -409.805,85zł,zastępuje się kwotą -599.010,63zł,

9)  w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.397.975,15zł,zastępuje się kwotą 3.539.075,15zł

10) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 9.985.031,73zł, zastępuje się kwotą 9.989.351,73zł,

11) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 2.895.392,00zł zastępuje się kwotą 3.035.292,00zł,

12) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.104.585,07zł, zastępuje się kwotą 2.144.585,07zł,

13) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.137.500,00zł,zastępuje się kwotą 1.177.500,00zł,

14) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 1.903.500,00zł zastępuje się kwotą 1.943.500,00zł,

15) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 797.229,15zł zastępuje się kwotą 848.329,15zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.116.743,33zł zastępuje się kwotą 5.066.743,33zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.104.585,07zł zastępuję się kwotą 2.144.585,07zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.865.198,07zł zastępuje się kwotą 2.342.024,11zł

- w wierszu 1.b wydatki majątkowe 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.768.500,00zł zastępuje się kwotą 2.718.500,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.137.500,00zł zastępuję się kwotą 1.177.500,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.405.500,00zł zastępuje się kwotą 1.882.326,04zł.

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.893.769,00zł zastępuje się kwotą 4.843.769,00zł

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 2.013.625,00zł zastępuje się kwotą 2.053.625,00zł,  

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.718.750,00zł zastępuje się kwotą 2.195.576,04zł,

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe

-w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.768.500,00zł zastępuje się kwotą 2.718.500,00zł

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 1.137.500,00zł zastępuje się kwotą 1.177.500,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.405.500,00zł zastępuje się kwotą 1.882.326,04zł,

- w wierszu 1.3.2.14 " Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona "

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę  190.000,00zł zastępuje się kwotą 230.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 100.000,00zł zastępuje się kwotą 230.000,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 100.000,00zł zastępuje się kwotą 230.000,00zł.

- w wierszu 1.3.2.15 " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe  kwotę  712.500,00zł zastępuje się kwotą 622.500,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 692.500,00zł zastępuje się kwotą 602.500,00zł,

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF