Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.28.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się zmiany:   

1. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 330.304,78zł, wydatki w kwocie 30.845.922,06zł , zastępuje się kwotą 31.176.226,84zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.627.692,91zł, zastępuje się kwotą 27.816.897,69zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.218.229,15zł zastępuje się kwotą 3.359.329,15zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

10 000,00

 

 

600

60016

6050

 

20 000,00

 

 

700

70095

4270

 

10 000,00

 

 

750

75023

4300

 

9 900,00

 

 

750

75023

6050

 

130 000,00

 

 

754

75411

6170

50 000,00

 

 

 

754

75412

4210

 

 

3 000,00

 

754

75412

4280

 

3 000,00

 

 

801

80101

6050

10 000,00

 

 

 

801

80150

4580

100,00

 

 

 

851

85154

2360

 

5 000,00

 

 

851

85154

4170

 

4 320,00

 

 

851

85154

4300

 

1 888,18

 

 

852

85230

2950

7 696,60

 

 

 

852

85230

4580

50,00

 

 

 

854

85412

4300

 

71 250,00

 

 

921

92109

6050

 

 

78 900,00

 

921

92116

2480

 

14 000,00

 

 

921

92120

2720

 

65 000,00

 

 

 

 

Razem

67 846,60

344 358,18

81 900,00

 

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.056.339,78zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.138.085,78zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 12 otrzymuje brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.208,18 zł.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.zip