Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.26.2019 RADY Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r

Uchwała  NR 0007.26.2019

RADY Gminy Przykona

z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)

Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Podwyższa się kryterium dochodowe uprawniające osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 odpowiednio do wysokości 200% kwot kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8   ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.          o pomocy społecznej.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie. 

 


§ 3

1.       Traci moc Uchwała Nr 0007.11.2012r.Rady Gminy Przykona z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.

2.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy