Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.25.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019

UCHWAŁA Nr  0007.25.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 16 stycznia 2019

 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz  art.17 ust. 2 pkt 4 ,  art.110 ust. 10 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminyw Przykonie uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustanawia się program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

 

Podstawa prawna programu.

 

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 jest programem osłonowym w rozumieniu  art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy  o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust.1  pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

 

Program jest przyjęty przez Radę Gminy Przykona w związku z ustanowieniem  przez Radę Ministrów uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 opublikowanego w Monitorze  Polskim  z 2018r., poz. 1007.

 

Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe  zamieszkałe na terenie  Gminy Przykona

 

Cel programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych.  Program jest elementem polityki społecznej Gminy Przykona w zakresie:

  • poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.

 

Ubóstwo osób samotnych i rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży  a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pomocą pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

 

Podmioty realizujące program.

 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie we współpracy ze szkołami   i przedszkolami. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

 

 

 

 

Finansowanie programu.

 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu" na lata 2019-2023.

 

Monitoring  programu .

 

Monitoring z realizacji powyższego programu będzie elementem w sprawozdaniu składanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie Radzie Gminy Przykona na podstawie  ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  1. Traci moc uchwała nr 0007.254.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przykona„ Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy