Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.24.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.24.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia  indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Przykona uchwala,  o następuje:

 

§ 1. Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia  indywidualnych postępowań z zakresu  administracji publicznej oraz wydawania decyzji w zakresie dotyczącym opłaty za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół w Przykonie Przedszkolu
w Przykonie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy