Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.22.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku

Uchwała NR 0007.22.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 ze zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona, oznaczonych:

- nr działki 10/1 o pow. 0,0139 ha;

- nr działki 12/1 o pow. 0,0060 ha;

- nr działki 14/1 o pow. 0,0192 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy