Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.21.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku

Uchwała NR 0007.21.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych 

     

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona  stanowiących własność Gminy Przykona:

1. działek oznaczonych nr 116/2 i 116/13 o ogólnej pow. 0,0149 ha na działki stanowiące własność osoby fizycznej oznaczone nr 42/2 i 15/2 o ogólnej pow. 0,0254 ha;

2. działki oznaczonej nr 116/3 o pow. 0,0085 ha na działkę stanowiącą własność osoby fizycznych oznaczoną nr 16/2 o pow. 0,0125 ha;

3. działek oznaczonych nr 116/4 i 116/17 o ogólnej pow. 0,0174 ha na działki stanowiące własność osoby fizycznej oznaczone nr 20/2 i 46/2 o ogólnej pow. 0,0234 ha;

4. działek oznaczonych nr 116/5, 116/7 i 116/11 o ogólnej pow. 0,0301 ha na działki stanowiące własność osoby fizycznej oznaczone nr 21/2, 23/2 i 27/2 o ogólnej pow. 0,0442 ha;

5. działki oznaczonej nr 116/6 o pow. 0,0079 ha na działkę stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną nr 22/2 o pow. 0,0116 ha;

6. działki oznaczonej nr 116/8 o pow. 0,0064 ha na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną nr 24/2 o pow. 0,0096 ha;

7. działki oznaczonej nr 116/9 o pow. 0,0078 ha na działkę stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną nr 25/2 o pow. 0,0113 ha;

8. działki oznaczonej nr 116/10 o pow. 0,0070 ha na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej oznaczoną nr 26/2 o pow. 0,0101 ha;

9. działki oznaczonej nr 116/14 o pow. 0,0063 ha na działkę stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną nr 43/2 o pow. 0,0093 ha;

10. działki oznaczonej nr 116/15 o pow. 0,0062 ha na działkę stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną nr 44/2 o pow. 0,0098 ha;

11. działki oznaczonej nr 116/16 o pow. 0,0064 ha na działkę stanowiącą własność osoby fizycznych oznaczoną nr 45/2 o pow. 0,0091 ha;

12. działki oznaczonej nr 116/18 o pow. 0,0169 ha na działkę stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną nr 80/2 o pow. 0,0089 ha;

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy