Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.19.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.19.2019
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU

      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026


Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje  się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Przykona zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć finansowych, zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku  Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§4.Traci moc Uchwała Nr 0007.243.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami.

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF