Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.131.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

Uchwała Nr 0007.131.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. / oraz § 5 i 6 Statutu Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego” Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
                     

 

§ 1.

 

Wyznacza się następującego przedstawiciela Gminy Przykona do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Tureckiego:

 

Radny Tadeusz Rembas

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy