Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.130.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 0007.130.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 19.12.2019 r

 

w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn  realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy  Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się powierzyć Gminie Kawęczyn  realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług w Środowiskowym  Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn

 

§ 2

 

Powierzenie zadania o którym mowa w §1 nastąpi w drodze porozumienia. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF