Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.129.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

                                                U C H W A Ł A  NR  0007.129.2019
                                                    Rady Gminy Przykona
                                                 z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona, oznaczonej nr działki 83/2 o pow. 0,1092 ha;

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy