Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.128.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr 0007.128. 2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 19 grudnia 2019 r

 

w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024

Na podstawieart.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm./ oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /tj: Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm / Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

 

Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024 w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF