Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.127.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

UCHWaŁa NR 0007.127.2019

RaDY GMINY PRZYKONa

z dnia 19 grudnia 2019r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się na terenie gminy Przykona maksymalną liczbę 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży – 14 zezwoleń

2) w miejscu sprzedaży – 6 zezwoleń

2. Ustala się na terenie gminy Przykona maksymalną liczbę 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży – 11 zezwoleń

2) w miejscu sprzedaży – 4 zezwolenia

3.Ustala się na terenie gminy Przykona maksymalną liczbę 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży – 16 zezwoleń

2) w miejscu sprzedaży – 4 zezwolenia

 §2.

  1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 100 m od szkoły, kościoła i placówki oświatowo - wychowawczej.

2) Pomiaru odległości dokonuje się od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektu określonego w ust. 1.

 §3.

Zezwolenia wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.

 §4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 §5.

 Traci moc Uchwała nr 0007.319.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona

 §6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy