Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.126.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.126.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez  Gminę Przykona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 906 ze zm.) oraz art. 30 ust.6,ust.6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 roku, poz.967 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co nastepuje:

§ 1. W regulaminie określającym wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona  zawartym w uchwale Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku wprowadza się  zmiany w następującej treści:

1. W rozdziale IV-Dodatki funkcyjne  § 4 punkt 7 podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:
1) wychowawstwo klasy-w wysokości 300 złotych

2. W rozdziale IV-Dodatki funkcyjne w§ 4 punkt 7 dodaje się podpunkt 5 w brzmieniu:
5) funkcję nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym- w wysokości 300 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Maksymilian Majchrzak