Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.125.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.125.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 ze zm.), art. 39a ust.3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020 w wysokości:

- benzyna PB 98 – 5,25 zł/ litr,

- benzyna PB 95 – 4,94 zł/ litr,

- olej napędowy ON – 4,99 zł/litr,

- autogaz LPG – 2,26  zł/litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Maksymilian Majchrzak