Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.123.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.123.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  Uchwałą Nr 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.66.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.70.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia          27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.99.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,Uchwałą Nr 0007.111.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.115.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o 532.089,00zł, dochody  w kwocie 31.088.190,55zł, zastępuje się kwotą  31.620.279,55zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.367.082,04zł, zastępuje się kwotą 30.899.171,04zł

2) dochody majątkowe w kwocie  721.108,51zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

0950

 

1 494,00

 

 

758

75801

2920

 

23 875,00

 

 

758

75802

2750

90 220,00

 

 

 

852

85213

2030

 

 

500,00

 

852

85216

2030

 

 

11 000,00

 

855

85501

2060

 

428 000,00

 

zlecone

 

 

Razem 

90 220,00

453 369,00

11 500,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 372.498,72zł, wydatki w kwocie 34.668.900,21zł, zastępuje się kwotą 35.041.398,93zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.351.057,96zł, zastępuje się kwotą 31.789.591,68zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.317.842,25zł zastępuje się kwotą 3.251.807,25zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

4430

 

200,00

 

 

600

60017

4110

 

 

342,00

 

600

60017

4120

 

 

49,00

 

600

60017

4170

 

 

2 000,00

 

600

60017

6050

 

 

5 000,00

 

700

70005

4170

 

 

3 000,00

 

700

70005

4390

 

3 000,00

 

 

700

70005

6060

 

 

35 000,00

 

750

75022

4210

 

600,00

 

 

750

75023

4140

 

 

2 206,34

 

750

75023

4300

 

12 000,00

 

 

750

75023

4430

 

1 500,00

 

 

750

75023

4440

 

 

1 124,94

 

750

75085

4300

 

1 500,00

 

 

750

75085

4700

 

 

1 500,00

 

750

75095

4300

 

1 280,41

 

 

750

75095

4440

 

 

280,41

 

754

75412

2820

 

 

7 000,00

 

754

75412

4120

 

 

90,00

 

754

75412

4210

 

5 000,00

 

 

754

75414

4210

 

 

500,00

 

754

75414

4300

 

 

700,00

 

754

75414

4700

 

 

500,00

 

754

75495

4300

 

1 000,00

 

 

801

80101

4010

 

23 875,00

23 875,00

 

801

80101

4300

 

6 383,17

 

 

801

80101

4360

 

 

1 380,12

 

801

80101

4430

 

 

2 000,00

 

801

80101

4440

 

 

9 903,66

 

801

80103

4440

 

1 519,59

 

 

801

80104

4440

 

5 707,81

 

 

801

80113

4300

 

2 500,00

 

 

801

80146

4300

 

800,00

 

 

801

80146

4700

 

 

800,00

 

801

80148

4270

 

 

2 500,00

 

801

80148

4440

 

 

326,78

 

801

80150

4440

 

 

0,01

 

852

85213

4130

 

 

500,00

 

852

85214

3110

 

2 000,00

 

 

852

85216

3110

 

 

11 000,00

 

852

85219

4210

 

4 000,00

 

 

852

85219

4260

 

900,00

 

 

852

85219

4280

 

 

900,00

 

852

85219

4300

 

7 000,00

 

 

852

85219

4700

 

 

1 000,00

 

854

85401

4260

 

 

632,09

 

854

85401

4440

 

632,09

 

 

854

85415

3240

 

 

12 000,00

 

855

85501

3110

 

422 864,00

 

zlecone

855

85501

4010

 

3 600,00

 

zlecone

855

85501

4110

 

629,00

 

zlecone

855

85501

4120

 

88,00

 

zlecone

855

85501

4210

 

219,00

 

zlecone

855

85501

4260

 

200,00

 

zlecone

855

85501

4300

 

400,00

 

zlecone

900

90001

4300

 

5 000,00

 

 

900

90001

4430

 

5 000,00

 

 

900

90005

6230

 

5 000,00

 

 

900

90015

4260

 

7 000,00

 

 

900

90095

4110

 

 

800,00

 

900

90095

4120

 

 

118,00

 

900

90095

4300

 

1 500,00

 

 

900

90095

4430

 

500,00

 

 

900

90095

6050

 

 

31 035,00

 

921

92109

4120

 

 

90,00

 

921

92109

4430

 

5 000,00

 

 

921

92195

2360

 

 

4 000,00

 

926

92601

4110

 

 

1 452,00

 

926

92601

4120

 

 

294,00

 

926

92601

4170

 

 

2 000,00

 

 

 

Razem 

 

538 398,07

165 899,35

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.421.119,38zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.502.865,38zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF