Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.122.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31.175.054,00zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.374.084,00zł

2) dochody majątkowe w kwocie 800.970,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5

 

§ 2. 1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 30.912.510,00zł.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.278.291,90zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.634.218,10zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5

4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§3. Zaplanowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 262.544,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki.

 

§4.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 262.544,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§5.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000 000,00 zł.

 

§6.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§7.Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§8.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 1.000 000,00 zł.

 

§ 9.Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych ,

4. przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, 

5. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a)zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b)zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c)zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§10.Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.300.000,00zł.

 

§11.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10

 

§12.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§13. Ustala się zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 12

 

§14.Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260.000,00zł

2. celowe w wysokości 319.355,00zł z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł

2) na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników 209.355,00 zł

 

§15.Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§16.Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§17.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§18.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF