Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.120.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.120.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 28 listopada 2019r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonego uchwałą Nr 0007.22.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25.03.2015r. zmienionego uchwałą nr 0007.173.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Powyższa zmiana dotyczy części obrębówDąbrowa, Gajówka,Laski, Przykona, Rogów i Smulsko.

§ 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, o której mowa w § 1 obejmuje działki określone w załącznikach graficznych, które stanowią integralną część do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Zakres zmiany studium zgodny będzie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz.1945 ze zm.).

 

§ 4

Opracowanie i uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF