Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.119.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

Uchwała Nr 0007.119.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 28 listopada 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 798 w miejscowości Zimotki, obręb geodezyjny Zimotki, Gmina Przykona.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy