Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.118.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr 0007.118.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 28 listopada 2019

 

zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1 W uchwale nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

 

1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

4) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Przykonie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF