Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.117.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

Uchwała 0007.117.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy w Przykonie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona

 

ァ2

 Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół w Przykonie prowadzonym przez Gminę Przykona zgodnie z obwodem ustalonym odrębną uchwałą.

.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy