Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.116.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.116.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026 zmienionej Uchwałą Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.67.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.71.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.100.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.112.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026 wprowadza się zmiany:

 

1.W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 30.672.205,55zł zastępuje się kwotą 31.088.190,55zł

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 29.524.404,04zł, zastępuje się kwotą

30.367.082,04zł,

3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 13.458.153,00zł, zastępuje się kwotą 13.754.553,00zł,

4) w kolumnie 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości kwotę 11.294.000,00zł zastępuje się kwotą 11.336.000,00zł,

5) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę

6.611.926,43zł,zastępuje się kwotą 7.151.404,43zł,

6) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1.147.801,51zł zastępuje się kwotą 721.108,51zł

7) w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku kwotę 800.000,00zł zastępuje się kwotą 150.000,00zł

8) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 345.801,51zł,zastępuje się kwotą 569.108,51zł,

9) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 34.082.922,21zł, zastępuje się kwotą 34.668.900,21zł,

10) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 30.684.579,96zł, zastępuje się kwotą 31.351.057,96zł,

11) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.398.342,25zł zastępuje się kwotą 3.317.842,25zł,

12) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.410.716,66zł, zastępuje się kwotą -3.580.709,66zł,

13) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4.492.462,66zł, zastępuje się kwotą 4.662.455,66zł

14) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 4.492.462,66zł, zastępuje się kwotą 4.662.455,66zł,

15) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.410.716,66zł, zastępuje się kwotą 3.580.709,66zł,

16) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -1.160.175,92zł,zastępuje się kwotą -983.975,92zł,

17) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.332.286,74zł,zastępuje się kwotą 3.678.479,74zł

18) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 10.332.838,95zł, zastępuje się kwotą 10.326.892,45zł,

19)w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 3.070.395,61zł, zastępuje się kwotą 3.072.454,16,61zł,

20) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.065.648,49zł zastępuje się kwotą 2.035.408,49zł,

21) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.229.252,54zł zastępuje sie kwotą 1.217.012,54zł,

22)w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 836.395,95zł zastępuje sie kwotą 818.395,95zł,

23) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 683.742,25zł zastępuje się kwotą 603.242,25zł.

 

w wierszu roku 2020

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.079.471,00zł zastępuje się kwotą 2.091.711,00zł,

2) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.024.271,00zł zastępuje sie kwotą 1.036.511,00zł,

 

 

2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.931.218,19zł zastępuje się kwotą 6.913.218,19zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.065.648,49zł, zastępuję się kwotą 2.035.408,49zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 2.079.471,00zł, zastępuję się kwotą 2.091.711,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.587.957,21zł zastępuje się kwotą 2.567.921,99zł,

 

- w wierszu 1.a wydatki bieżące

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.229.252,54zł, zastępuję się kwotą 1.217.012,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.024.271,00zł, zastępuję się kwotą 1.036.511,00zł,

 

-w wierszu 1b wydatki majątkowe:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.109.795,95zł zastępuje się kwotą 3.091.795,95zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 836.395,95zł zastępuję się kwotą 818.395,95zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.140.057,21zł zastępuje się kwotą 2.120.021,99zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.894.033,95zł zastępuje się kwotą 6.876.033,95zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.049.568,95zł,, zastępuję się kwotą 2.019.328,95zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 2.079.471,00zł, zastępuję się kwotą 2.091.711,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.587.957,21zł, zastępuję się kwotą 2.567.921,99zł,

 

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.213.173,00zł, zastępuję się kwotą 1.200.933,00zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.024.271,00zł, zastępuję się kwotą 1.036.511,00zł,

 

- w wierszu 1.3.1.17 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary i Rogów "

 -w kolumnie Limit 2019 kwotę 8.640,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł

- w kolumnie Limit 2020 kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 8.640,00zł.

 

- w wierszu 1.3.1.18 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki "

 -w kolumnie Limit 2019 kwotę 10.700,00zł zastępuje się kwotą 7.100,00zł

- w kolumnie Limit 2020 kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 3.600,00zł.

 

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.109.795,95zł,zastępuje się kwotą 3.091.795,95zł,

- w kolumnie limit 2019 kwotę 836.395,95zł zastępuję się kwotą 818.395,95zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.140.057,21zł,zastępuje się kwotą 2.120.021,99zł.

 

- w wierszu 1.3.2.14 "Modernizacja zewnętrznych ciagów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 170.000,00zł zastępuje się kwotą 159.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 170.000,00zł zastępuje się kwotą 159.000,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 13.035,22zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

 

- w wierszu 1.3.2.15 "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 622.500,00zł zastępuje się kwotą 615.500,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 602.500,00zł zastępuje się kwotą 595.500,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 39.326,04zł zastępuje sie kwotą 32.326,04zł,

 

4. Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF