Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.115.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

Uchwała Nr 0007.115.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  Uchwałą Nr 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.55.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.66.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.70.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia          27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.99.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,Uchwałą Nr 0007.111.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zmniejsza się o 123.493,00zł, dochody  w kwocie 31.211.683,55zł, zastępuje się kwotą  31.088.190,55zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.063.882,04zł, zastępuje się kwotą 30.367.082,04zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.147.801,51zł zastępuje się kwotą 721.108,51zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60017

6350

223 307,00

 

 

 

700

70005

0770

 

 

650 000,00

 

756

75615

0310

 

42 000,00

 

 

756

75615

0340

 

72 000,00

 

 

756

75615

0910

 

6 800,00

 

 

756

75616

0340

 

9 400,00

 

 

756

75618

0460

 

100 000,00

 

 

756

75618

0490

 

73 000,00

 

 

 

 

Razem 

223 307,00

303 200,00

650 000,00

 

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 46.500,00zł, wydatki w kwocie 34.622.400,21zł, zastępuje się kwotą 34.668.900,21zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.241.557,96zł, zastępuje się kwotą 31.351.057,96zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.380.842,25zł zastępuje się kwotą 3.317.842,25zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

6050

 

 

14 000,00

 

600

60017

6050

 

 

27 000,00

 

600

60017

6050

 

223 307,00

223 307,00

 

750

75022

4300

 

2 000,00

 

 

750

75023

4210

 

5 000,00

 

 

750

75023

4430

 

3 000,00

 

 

750

75023

6050

 

3 000,00

 

 

750

75075

4300

 

3 000,00

 

 

801

80101

2590

 

12 000,00

 

 

801

80101

4120

 

 

5 000,00

 

801

80104

2540

 

55 000,00

 

 

801

80104

4330

 

20 000,00

 

 

801

80149

2540

 

2 000,00

 

 

801

80149

2590

 

8 000,00

 

 

801

80150

2590

 

 

10 000,00

 

801

80195

4300

 

 

10 000,00

 

854

85401

3020

 

1 000,00

 

 

854

85401

4010

 

5 000,00

 

 

854

85401

4120

 

 

1 000,00

 

854

85404

2540

 

3 500,00

 

 

854

85404

2590

 

1 000,00

 

 

855

85505

2830

5 000,00

 

 

 

900

90015

4300

 

10 000,00

 

 

900

90095

6050

 

 

18 000,00

 

921

92109

6050

 

 

7 000,00

 

 

 

Razem 

5 000,00

356 807,00

315 307,00

 

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.580.709,66zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.662.455,66zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF