Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.114.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

Uchwała Nr 0007.114.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tureckiego Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§1

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następującą drogę położoną na terenie Gminy Przykona, której przebieg przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:

- Droga położona w miejscowości Przykona na ul. Błękitnej na działkach nr 593, 634, 41/56 obręb Przykona, gm. Przykona - przebieg drogi stanowi załącznik graficzny nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały