Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.113.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

           

Uchwała Nr 0007.113.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.1 art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Gmina Przykona zgłasza sołectwo Laski do udziału w programie  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy