Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.112.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.112.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

 

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą               Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.67.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.71.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.100.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026 wprowadza się zmiany:

 

1.W załączniku nr 1  obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 30.294.598,92zł zastępuje się kwotą 30.672.205,55zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 29.146.797,41zł, zastępuje się kwotą  

   29.524.404,04zł,

3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę

    6.238.129,26zł,zastępuje się kwotą 6.611.926,43zł,

4) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 34.095.425,04zł, zastępuje się kwotą 34.082.922,21zł,

5) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 30.296.382,79zł, zastępuje się kwotą 30.684.579,96zł,

6) w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 62.000,00zł zastępuje się kwotą 47.000,00zł,

7) w kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 62.000,00zł zastępuje się kwotą 47.000,00zł,

8) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.799.042,25zł zastępuje się kwotą 3.398.342,25zł,

9) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.800.826,12zł, zastępuje się kwotą -3.410.716,66zł,

10) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4.882.572,12zł, zastępuje się kwotą 4.492.462,66zł

11) w  kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 4.882.572,12zł, zastępuje się kwotą 4.492.462,66zł,

12) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.800.826,12zł, zastępuje się kwotą 3.410.716,66zł,

13) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -1.149.585,38zł,zastępuje się kwotą -1.160.175,92zł,

14)  w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.732.986,74zł,zastępuje się kwotą 3.332.286,74zł

15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 10.343.907,00zł, zastępuje się kwotą 10.332.838,95zł,

16)w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 3.073.395,61zł, zastępuje się kwotą 3.070.395,61zł,

17)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.370.648,49zł zastępuje się kwotą 2.065.648,49zł,

18)w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.141.395,95zł zastępuje sie kwotą 836.395,95zł,

19) w kolumnie 11.4  wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 2.139.100,00zł zastępuje się kwotą 1.834.100,00zł,

20) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 692.442,25zł zastępuje się kwotą 683.742,25zł,

21) w kolumnie w kolumnie 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 917.500,00zł

      zastępuje się kwotą 830.500,00zł.zł

 

w wierszu roku 2020

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.884.471,00zł zastępuje się kwotą 2.079.471,00zł,

2)  w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 860.200,00zł zastępuje sie kwotą 1.055.200,00zł,

 

 

2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

3.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 7.041.218,19zł zastępuje się kwotą 6.931.218,19zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.370.648,49zł, zastępuję się kwotą 2.065.648,49zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.884.471,00zł, zastępuję się kwotą 2.079.471,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.680.661,26zł zastępuje się kwotą 2.587.957,21zł,

 

-w wierszu 1b wydatki majątkowe:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.219.795,95zł zastępuje się kwotą 3.821.422,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.141.395,95zł zastępuję się kwotą 1.229.252,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 860.200,00zł zastępuję się kwotą 1.024.271,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.232.761,26zł zastępuje się kwotą 2.140.057,21zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 7.004.033,95zł zastępuje się kwotą 6.894.033,95zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.354.568,95zł,, zastępuję się kwotą 2.049.568,95zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.884.471,00zł, zastępuję się kwotą 2.079.471,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.680.661,26zł, zastępuję się kwotą 2.587.957,21zł,

 

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.219.795,95zł,zastępuje się kwotą 3.109.795,95zł,

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.141.395,95zł zastępuję się kwotą 836.395,95zł,

- w kolumnie Limit 2020 kwotę 860.200,00zł zastępuje się kwotą 1.055.200,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.232.761,26zł,zastępuje się kwotą 2.140.057,21zł.

 

- w wierszu 1.3.2.12 " Budowa drogi w miejscowości Paulinów"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 380.000,00zł,zastępuje się kwotą 245.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę kwotę 305.000,00zł,zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie Limit 2020 kwotę kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 170.000,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 305.000,00zł, zastępuje się kwotą 170.000,00zł,

 

- w wierszu 1.3.2.20 ""Budowa drogi gminnej w miejscowości Przykona ul. Spacerowa"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 20.000,00zł,zastępuje się kwotą 45.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2020 kwotę kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 25.000,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 18.000,00zł, zastępuje się kwotą 25.000,00zł,

 

4. W uchwale Nr 0007.100.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019-2026 rok prostuje się oczywistą omyłkę pisarską. W załaczniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF zapisano:

- w wierszu 1.3.2.22 " Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów"

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 100,00zł,

a winno być

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 14.100,00zł,

 

- w wierszu 1.3.2.23 " Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarbice i Kolonia Radyczyny"

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 100,00zł,

a winno być

- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 21.395,95zł

 

5.Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP