Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.110.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

 

Uchwała NR 0007.110.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2019 poz. 1170 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. /M.P. z 2019 r.
poz. 738/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona : 

1. Od gruntów : 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 od 1m2 powierzchni

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 3,80 zł od 1 ha powierzchni

3) położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni

5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9    października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części : 

1) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  23,90 od 1m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -
4,87 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

 z wyjątkiem budynków wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2020 rok.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy