Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.108.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 0007.108.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 30 października 2019r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r  poz. 506 ze zm./,  art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach  

i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2019 r. poz. 1170 ze zm. / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019r  poz. 738 ) i  Obwieszczenia Ministra  Finansów,  Inwestycji i Rozwoju z dnia  15 października 2019r  w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r ( M.P z 2019r  poz. 1020 )  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§1

 

Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

    

1.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony

      i poniżej 12 ton;

 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                           200,00 zł                                                               

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                270,00 zł            

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                        370,00 zł                                                                   

.      

2.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

    w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  

    według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

                                                                               

3.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą        

     lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

     i poniżej 12 ton:

 

a)  od 3,5 ton i poniżej 12 ton                                            580,00 zł                                                                                   

 

 

-2-

 

4.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej

    niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju   

    zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;                                                                            

 

5.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

     całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością    

      rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

                -  od 7 ton i poniżej 12 ton                                                200,00 zł    

                         

6.   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

     całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością   

     rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi   

     dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych   

     w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;                                                                           

 

 

  7.  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)  mniejszej  niż 22 miejsca                                                        800,00 zł                         

b) równej lub większej  niż 22 miejsca                                            1.000,00 zł      

                  

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2020.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP