Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.107.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

 

Uchwała Nr 0007.107.2019 

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Opiniuje pozytywnie, przedłożony wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego sołectwa Boleszczyn na rok budżetowy 2020.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy