Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.106.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

Uchwała Nr 0007.106.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 r.w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie  wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)  art. 12 ust 1 pkt 2,ust.3 i ust.7  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Przykona uchwala co nastepuje:§ 1

Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019r. działalności Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków  w Przykonie z siedzibą przy ul.Szkolnej 4A  62-731 Przykona, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.

§ 2

Mienie ( nieruchomości i majątek ruchomy) według stanu na dzień zakończenia działalności Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków w Przykonie przejmuje Zespół Szkół w Przykonie z siedzibą ul Szkolna 4A 62-731 Przykona.

§ 3Należności i zobowiązania według stanu na dzień zakończenia działalności Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków w Przykonie przejmuje Zespół Szkół w Przykonie z siedzibą przy ul.Szkolna 4A  62-731 Przykona.

§ 4

Zespół Szkół w Przykonie z siedzibą przy ul.Szkolna 4A 62-731 Przykona przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych Gimnazjum im.Polskich Olimpijczyków w Przykonie.

§ 5

Traci moc uchwała:

Nr XXVII/198/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy