Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.105.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.105.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 30 października 2019 ROKU

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 712) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

 

§1

Przyjmuje się regulamin korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF