Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.102.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.

Uchwała Nr  0007.102.2019 

Rady Gminy Przykona

z dnia 9 października 2019 r.

 

w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

Opiniuje pozytywnie, przedłożony cennik za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z grupy 20 ... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy