Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 000.27.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r.

Uchwała  NR 000.27.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

w sprawie  określenia  zasad zwrotu wydatków za  dożywianie,  w tym  za zakupione posiłki

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 96 ust. 4 , art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 ze zm. )

 

Rada Gminy Przykona  u c h w a l a , co następuje:

 

§   1

Wydatki na dożywianie, w tym za zakupione posiłki, przyznane osobie lub rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podlegają zwrotowi w części lub całości z zastrzeżeniem §  2.

§   2

Wydatki na pomoc rzeczową w formie posiłku , w tym zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach poniesione przy dofinansowaniu tego zadania ze środków finansowych budżetu  państwa- wieloletniego  rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód osoby lub rodziny zobowiązanej do zwrotu wydatków jest wyższy niż 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w § 1 uchwały.

§   3

Określenie wysokości  zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki, następuje indywidualnie po szczegółowej analizie materiału dowodowego, w tym  rodzinnego wywiadu środowiskowego, w drodze decyzji administracyjnej ustalającej termin ich spłaty. 

 

 

§   4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona i Kierownikowi Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie . 

 

§   5

  1. Traci moc uchwała nr 000.255.2014  Rady Gminy Przykona z dnia  5 lutego  2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy