Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.8.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 0007.8.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej  działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art.443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Przykona może ubiegać się o przyznanie z budżetu Gminy Przykona dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i        urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Dotacja celowa przyznawana jest na wniosek spółki wodnej według wzoru stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w terminie do 28 lutego każdego roku informację o możliwości uzyskania dotacji celowej poprzez wywieszenie  lub wyłożenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Przykona oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przykona (BIP).

4. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przykona do  31 marca każdego roku.

5. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Przykona.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Wójt Gminy Przykona wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Wniosek  nieuzupełniony, lub którego uchybienia nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

§ 2. Dotacja może być przyznana w wysokości 80% kosztów zadania nie więcej jednak niż 50.000,00zł.

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przykona mając na względzie:

1) znaczenie zadania dla gospodarki wodnej,

2) wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

3. Wójt pisemnie zawiadamia spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku.

§ 4.  Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Przykona, a spółką wodną. 

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji  następuje w formie  informacji z realizacji zadania według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do informacji należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania dofinansowanego z dotacji (faktury, rachunki, noty księgowe),

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem protokoły odbioru robót, jeżeli ze względu na ich rodzaj wymagane było sporządzenie protokołu.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółki wodnej winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania nie dłużej jednak niż do 15 stycznia następnego roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Złączniki do Uchwały - *.ZIP