Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.3.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 0007.3.2018
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.

            
    Na podstawie art.18 a ust. 1, art. 18 b  ust 1 i  art. 21 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018  poz. 994 ze. zm.) oraz § 64 pkt 1 uchwały  Nr 0007.318.2018 z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Statutu Gminy Przykona (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9072)  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1


Powołuje się stałe komisje w następującym składzie:

1. Komisję Rewizyjną w liczbie  4 radnych

1) radny Augustyniak Janusz
2) radny  Bober Marek
3) radna Kominiarczyk Mariola
4) radny Kurzawa Dawid                   

 

2. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w liczbie 5 radnych.

1) radny Dygas Krzysztof
2) radny Gorzelańczyk Andrzej           
3) radny Kamiński Przemysław      
4) radny  Kurzawa Dawid
5) radny  Marczyński Andrzej                 

 

 3. Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w liczbie 7 radnych:

1) radny  Czaja Marcin
2) radny   Dygas Krzysztof
3) radny   Grynda Marcin
4) radny   Majchrzak Maksymilian
5) radny  Sadłowski Łukasz
6) radny  Urbaniak Marek  
7) radny  Witczak Czesław

 

 Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z budżetem gminy, planami zagospodarowania przestrzennego, programami gospodarczymi,  gospodarką  nieruchomości, drogami, wodociągami, kanalizacją, promocją gminy.

 

 

4.  Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 5 radnych

1) radna Augustyniak Janusz
2) radny Gorzelańczyk Andrzej   
3) radny  Kamiński Przemysław
4) radny  Kominiarczyk Mariola
5) radny Witczak Czesław     

 

Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z rolnictwem,   utrzymaniem czystości i porządku,  ochroną środowiska, ochroną zwierząt.

 

5.  Komisję Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych w liczbie 5   radnych :

1) radny  Bober Marek    

2) radny  Grynda Marcin
3) radny  Marczyński Andrzej   
4) radny  Rembas Tadeusz
5) radny Sadłowski Łukasz

 

Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z oświatą, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym, kulturą, kulturą fizyczną, sportem  i turystyką.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy